Trong năm 2017, Tp.HCM sẽ đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tăng cường kiểm tra việc sử dụng đất theo đúng cam kết và thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Tp.HCM Thành phố dự kiến hoàn chỉnh các thủ tục hành chính theo hướng...