Tp.HCM: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đất đai trong năm 2017

Trong năm 2017, Tp.HCM sẽ đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tăng cường kiểm tra việc sử dụng đất theo đúng cam kết và thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

giải quyết thủ tục hành chính
Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Tp.HCM

Thành phố dự kiến hoàn chỉnh các thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn quy trình, thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Thành phố sẽ tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc với mỗi bộ hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung, UBND thành phố sẽ thông báo một lần bằng văn bản cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung…

UBND thành phố đã báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020. Theo đó, Tp.HCM đã tập trung công tác cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Các cấp, các ngành đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; tăng cường tiếp xúc đối thoại xúc tiến tại chỗ và ngoài nước. Nhờ đó, kết quả tăng trường kinh tế của thành phố đã đạt kế hoạch đề ra, ước đạt 8.05%. Các chỉ tiêu xã hội, môi trường phần lớn đều đạt và vượt chỉ tiêu. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân thành phố.

(Theo Vietstock)